HOW TO เปลี่ยนน้ำเสียจากโรงงานให้เป็นพลังงานทดแทนแสนสะอาด

HOW TO เปลี่ยนน้ำเสียจากโรงงานให้เป็นพลังงานทดแทนแสนสะอาด

 สถานการณ์ในปัจจุบัน การใช้พลังงานปี 2564 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยเนื่องจากผลกระทบจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะการใช้ก๊าซธรรมชาติ
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 ถึง 4.1 โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกสาขา ทั้งจากการใช้ในภาคอุตสาหกรรม การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า
การใช้ในโรงแยกก๊าซ ขณะที่การใช้ในภาคขนส่ง (NGV) ลดลง และการใช้พลังงานทดแทน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ พลังงานถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ทั้งในด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ การผลิตอาหาร อุตสาหกรรมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานทั้งสิ้น และภายในไม่กี่สิบปีข้างหน้าน้ำมันจะหมดไปจากโลก ซึ่ง ต้องมีการใช้พลังงานอย่างอื่นมาใช้ทดแทนน้ำมัน ในอนาคต จึงมีความจำ เป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องหาพลังงานชนิดอื่นมาทดแทนน้ำมัน เช่น พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ตลอดจนพลังงานชีวมวล จากเหตุผลดังกล่าวประเทศไทยจึงมีความจำ เป็น อย่างเร่งด่วนในการพัฒนาพลังงานต่างๆ   นำมาใช้แทนน้ำมัน 

 BIOGAS หรือ ก๊าซชีวภาพ ถือว่าเป็นพลังงานที่ทดแทนได้ดี ซึ่งคือ ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็น พลังงานสะอาดที่เกิดจากการนำของเสีย เช่น มูลสัตว์ น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ขยะ และของเหลือใช้ทางการเกษตร มาผ่านกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดการ ย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) โดยแบคทีเรียหลายชนิด เมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม

แต่การจะทำให้เกิด BIOGAS หรือ ก๊าซชีวภาพนั้นต้องทำปฏิกิริยาชีวเคมีของกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียใน สภาพไร้ออกซิเจน แบ่งออกได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้


ขั้นที่ 1 การสลายสารโมเลกุลใหญ่ (Hydrolysis)
สารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรท และไขมัน จะถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ ทำให้แตกตัวมีขนาดโมเลกุลเล็กลง

ขั้นที่ 2 การผลิตกรดอินทรีย์ (Acidogenesis)
สารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลเล็กลง จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกรดอินทรีย์ระเหยง่าย(Volatile acid) และสารอื่น ๆ โดยแบคทีเรียพวกสร้างกรด (acid former) กรดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ คือ กรดอะซีติค (Acetic acid) และกรดโพรพิโอนิค(Propionic acid)\

ขั้นที่ 3 การผลิตก๊าซมีเธน (Methanogenesis)
กรดอินทรีย์ระเหยง่าย จะถูกย่อยสลายเป็นก๊าซมีเทน (CH4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนใหญ่อาจมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)ไนโตรเจน (N2) และไฮโดรเจน (H2) และไอน้ำ ผสมอยู่ด้วย ซึ่งรวมกันเรียกว่า “ก๊าซชีวภาพ”

ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพมีมากมายหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็น
1. ด้านพลังงาน
- ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนกับ Hot Oil Burner หรือใน Stream Boiler ทดแทนการใช้น้ำมันเตา
- ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน หรือในกระบวนการผลิต หรือใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย
- ใช้ในรูปของพลังงานร่วม โดยใช้ในการผลิตไฟฟ้าและให้ความร้อนกับกระบวนการผลิตร่วมกัน (ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จะต้องมีปริมาณมากพอ)

2. ด้านเศรษฐกิจ
- สามารถลดต้นทุนในการผลิต
- มีรายได้จากการขายไฟฟ้า VSPP
- มีรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต

3. ด้านสิ่งแวดล้อม
- ลดปัญหาของกลิ่นและก๊าซพิษ
- ลดปัญหาการเกิดโรค ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคและสัตว์น้ำโรค
- ลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ
- ลดปัญหาต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

4. ด้านอื่น ๆ
- น้ำที่ผ่านการบำบัดจากระบบฯ นำไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำ
- กากตะกอนที่ผ่านการย่อยสลาย สามารถนำไปทำปุ๋ยอัดเม็ดเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้น

จะเห็นได้ว่าการทำ ก๊าซชีวภาพก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในหลายๆด้าน นอกจากนี้ ยังให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร (ค่าความร้อน 21 เมกกะจูล) สามารถทดแทนพลังงานในรูปต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม น้ำมันเบนซิน 0.67 ลิตร น้ำมันเตา 0.55 ลิตร พลังงานไฟฟ้า 1.20 กิโลวัตต์-ชั่วโมง และยังสามารถลดปัญหามลพิษทางน้ำ โดยสามารถบำบัดและลดสารปนเปื้อนของสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้ตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ช่วยลดต้นทุน และลดโลกร้อนไปพร้อมๆกัน ถือเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม

CMP GROUP ขอแนะนำตัวช่วยในการผลิตก๊าซชีวภาพ Vogelsang ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับการ ทำ#BIOGAS PLANTS หรือ การผสมผสานของพลังงานทดแทนใช้กระบวนการทางธรรมชาติที่ เพื่อให้พลังงานสามารถนำมาใช้เมื่อมันเป็นสิ่งจําเป็น ถือเป็นประโยชน์อย่างมากกับทาง #โรงงานอุตสาหกรรม

Vogelsang มีผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้สำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมีเทคโนโลยีปั๊มที่ทันสมัยไปจนถึงเทคโนโลยีการสลายตัวและระบบให้อาหารสสารแข็ง สามารถบดชีวมวลที่หลากหลายเพื่อการระงับอินทรีย์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน เป็น#เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ที่ครอบคลุมสำหรับการหมักที่หลากหลาย นี่คือเหตุผลที่ CMPGROUP มองว่า Vogelsang เป็นพันธมิตรในภาคก๊าซชีวภาพ ร่วมกับลูกค้า “Vogelsang กําลังพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขพื้นฐานเพื่อส่งมอบโซลูชั่นสำหรับการผลิตก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญของเรื่องนี้คือ #BIOGAS PLANTS การวิเคราะห์พืชก๊าซชีวภาพทุกชนิด เป็นวิธีเดียวในการค้นหาและตระหนักถึงศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่”

หากท่านผู้ประกอบการท่านใด มีความสนใจหรือความต้องการ ด้านอุปกรณ์การบำบัดน้ำเสียสิ่งปนเปื้อนอุปกรณ์ แบบครบวงจร ที่มีมาตรฐานสากล สามารถติดต่อขอคำปรึกษาจาก CMP GROUP
ได้เลยเรายินดีบริการลูกค้าด้วยใจ
 อย่ารอช้าทักแชทมาคุยกันได้ที่ www.facebook.com/cmpgroupth


(ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน )

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้